Zorg

Goed onderwijs gaat uit van verschillen tussen leerlingen. Onze leerkrachten werken dan ook met individuele leerlingoverzichten die afgestemd zijn op de verschillen in resultaten en de onderwijsbehoeften. Deze worden in kaart gebracht door analyses op basis van CITO-toetsen, methodegebonden toetsen, diagnostische gesprekjes met leerlingen en observaties. Hierdoor kunnen wij onze kinderen passend, gepersonaliseerd onderwijs aanbieden.

Extra ondersteuning

Het kan alijd gebeuren dat een kind extra steun nog heeft. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn er individuele ontwikkelingsperspectieven. De organisatie van de zorg voor de kinderen op onze school staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De coördinatie van de zorg is in handen van de Intern begeleider die samen met de directie het Zorgteam vormt. Het Zorgteam coördineert ook het leerlingvolgsysteem dat op onze school gebruikt wordt. Na de centrale verwerking van de meetgegevens, neemt de intern begeleider contact op met de desbetreffende leerkracht voor een groepsbespreking, waarin de behaalde resultaten nader worden bekeken. Uiteraard worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gebracht van de eventuele extra hulp die aan hun kind geboden wordt.