Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Dinsdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Woensdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Donderdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Vrijdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Wij werken op De Cortendijck met een continurooster van vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en eindtijd. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op school lunchen. Bij een continurooster maakt het overblijven deel uit van de schooltijd en eten de kinderen op school met de leerkracht. De voordelen: De school is eerder uit, waardoor kinderen 's middags langer kunnen spelen en de leerkracht op de middag een langere tijd voorbereidingstijd en nakijktijd heeft.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Peuterspeelzaal

Op diverse locaties in Roosendaal zijn Kober peutergroepen gevestigd. Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van Kober. Vanuit Basisschool De Cortendijck werken wij nauw samen met de peutergroepen. Wij onderhouden met de peutergroep een goed contact. 

Overblijven op De Cortendijck

Alle kinderen blijven gratis over op school. De kinderen eten in de klas en nemen zelf een lunchpakket mee. Op school krijgen ze water of thee. 

Buitenschoolse opvang

U zoekt buitenschoolse opvang voor uw kind? U kunt uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang vanaf het moment dat hij of zij 3 jaar is. De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kober Kindercentra en vindt plaats op onze eigen school, in twee daarvoor ingerichte lokalen. Voor meer informatie of het reserveren van een plaats kunt u contact opnemen met Kober Kindercentra via telefoon 076-530 20 09 of e-mail naar serviceteam@kober.nl.

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

De hulp van ouders op De Cortendijck is onmisbaar. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudervereniging spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. Zo kunt u ons bijvoorbeeld helpen op de volgende manieren:

- het begeleiden van kinderen bij bijvoorbeeld excursies en uitstapjes
- het rijden naar schouwburg, museum en bos
- helpen bij de sportdag en vieringen als Kerst, St. Maarten, Sint Nicolaas en carnaval
- helpen als verkeersouder
- helpen bij knutselactiviteiten;

De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht/directeur, maar hulp van u als ouder is onmisbaar!

Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten. 

De doelen van de OV

De Cortendijck heeft een oudervereniging (OV), waarvan iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, automatisch lid is. De belangrijkste doelen van de OV zijn:- de belangen van de kinderen behartigen;- contacten tussen ouders/verzorgers en team levendig houden;- meewerken van de ouders/verzorgers op school bevorderen;- de ouderbijdrage beheren;- de ouders/verzorgers vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties (gemeente, parochie, politie);- mede-organiseren van activiteiten op school.De vergaderingen van de OV zijn openbaar: iedereen kan de vergaderingen bijwonen en heeft dan ook recht van spreken.

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

De rol van MR

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die beleidsmatig betrokken zijn bij de school. Zij hebben de mogelijkheid om via advies- en instemmingsrecht mee te besturen. Met de komst van de nieuwe bestuursstructuur is er ruimte gekomen voor een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken, die voor alle bij het KPO aangesloten scholen van belang zijn. Voor elke school is er een vertegenwoordiger in de GMR en zoals in de MR is de verdeling van de vertegenwoordigers gelijk verdeeld. De bevoegdheden van de MR en GMR zijn ook vastgelegd in een reglement. Zowel de MR als de GMR kunnen aan het bestuur voorstellen doen, standpunten kenbaar maken, adviezen geven en al dan niet instemming verlenen aan bestuursvoorstellen. Elk jaar schrijven zij beiden een jaarverslag om iedereen op de hoogte te houden van haar activiteiten.

Meepraten?

Ouders en leerkrachten moeten steeds meer zelf gaan doen om het beleid te maken. Alle onderwerpen die voor school en de ouders van belang zijn komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit aangeven bij de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-543070.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.